ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenské farnosti - Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Základné informácie

Dekanát:
Žilinský väzenský dekanát
Farnosť:
Ordinariát OS a OZ SR
farnosť sv. Gorazda
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Adresa:
Dukelská štvrť 941/10
priečinok č. 21
Dubnica nad Váhom
018 41
Katolícky väzenský kaplán:
ThDr. Martin Šabo, PhD. CSsR
telefón: 042 / 44 04 379
fax: 042 / 44 27 935
e-mail: sabom (zavinač) zvjs.sk

História farnosti

 • 1.9.2004 - 30.6.2008 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán ThLic. Bartolomej Juhás, SDB.
 • Od 1.10.2004 do 31.10.2006 - spravuje aj ÚVTOS a ÚVV Ilava.
 • 1.3.2006 zriadená farnosť: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť sv. Gorazda na ÚVTOS v Dubnici nad Váhom. Do jej pôsobnosti patrí aj ÚVTOS a ÚVV Ilava.
 • 25.2.2007 - Otec biskup František Rábek požehnal obraz patróna farnosti svätého Gorazda a patróna Ordinariátu OS a OZ SR sv. Šebastiána.
 • od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 - pôsobil ako katolícky väzenský kaplán PaedDr. ThLic. Radovan Andrejko.
 • Od 1.7.2009 do 30.4.2010 - farnosť spravuje PaedDr. Jozef Jáňa, väzenský kaplán z ÚVTOS a ÚVV Ilava.
 • 6.9.2009 - PaedDr. Jozef Jáňa, väzenský kaplán z ÚVTOS a ÚVV Ilava požehnal svätostánok.
 • 13.9.2009 - PaedDr. Jozef Jáňa, väzenský kaplán z ÚVTOS a ÚVV Ilava požehnal nový oltár – obetný stôl, ambonu, sedadlo pre kňaza a asistenciu a kríž.
 • 1.5.2010 - za katolíckeho väzenského kaplána je menovaný ThDr. Martin Šabo, PhD. CSsR
 • 9.6.2013 - požehnanie kaplnky presťahovanej do nových priestorov.
 • Patrón - životopis

  Svätý Gorazd - arcibiskup,
  sviatok 27. júla:
  slovanské meno zo staroslovenského gorazd - skúsený, zdatný.

  Bol žiak sv. Cyrila a Metoda. Sv. Metod ho poveril vedením veľkomoravského učilišťa a určil za svojho nástupcu. Podľa všetkého to bol prvý svätec, ktorý pochádzal priamo zo Slovenska.

  O sv. Gorazdovi máme v historických prameňoch niekoľko zmienok: - v staroslovienskom Žití sv. Metoda (XVII. kap.) sa hovorí, že keď sa Metoda pred smrťou pýtali, koho určuje za svojho nástupcu, ukázal im na jedného zo svojich učeníkov menom Gorazd a riekol: "Tento je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný. To buď vôľa Božia i vaša láska, ako i moja" (Pramene k dejinám Veľkej Moravy, str. 244).

  Výraz slobodný muž nasvedčuje, že pochádzal z nejakej poprednej rodiny.

  Po smrti sv. Metoda sa nemecký biskup Viching (odporca cyrilometodovskej misie) hneď odobral do Ríma a tam obžaloval Gorazda. Pápež Štefan V. nariadil, aby Gorazd prišiel do Ríma podať vysvetlenie a aby zatiaľ Viching spravoval Cirkev na Veľkej Morave. Čoskoro nato došlo k prenasledovaniu Metodových učeníkov a k ich vyhnaniu z Veľkej Moravy.

  Jeho osud po smrti Metoda a vyhnaní Metodových žiakov nie je známy.

  O týchto smutných udalostiach máme záznamy v Žití Klimenta Ochridského. Gorazd tu vystupuje ako popredný predstaviteľ Metodovho diela: "Prvé miesto medzi nimi (t. j. kňazmi) zaujímal Gorazd, ktorého naše rozprávanie už prv pripočítalo k vybraným Metodovým učeníkom, a ktorého aj sám tento svätý, cítiac koniec svojho života, vyhlásil za moravského arcibiskupa." (J. Stanislav, Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Živote Klimentovom, str. 82.) Za sporov v prítomnosti Svätopluka odpovedajú hlavne Gorazd a Kliment. Konečne dal Svätopluk Metodových učeníkov vyhnať zo svojej krajiny. "Čo sa týka tých, čo zaujímali hodnosť učiteľov, ako ten Gorazd, o ktorom sme sa častejšie zmienili, ktorého ako rodáka z Moravy a zbehlého v oboch jazykoch - i slovienskom, i gréckom - Metodova cnosť postavila na arcibiskupský stolec, ale zloba kacírov pozbavila stolec ozdoby odstránením tohto muža, a tak isto aj kňaz Kliment." Kam sa dostal Gorazd z Veľkej Moravy, alebo či vtedy ostal vo vlasti, nevieme.

  Po smrti kráľa Svätopluka nastúpil na trón jeden z jeho synov, Mojmír II. Vtedy vystúpili znova do popredia Metodovi učeníci, čo ešte ostali v krajine. Na žiadosť Mojmíra II. pápež Ján IX. znova zriadil samostatnú hierarchiu na Veľkej Morave. Preto tam roku 989 vyslal svojich legátov: arcibiskupa Jána a biskupov Benedikta a Daniela, a oni vysvätili pre Veľkú Moravu jedného arcibiskupa a troch biskupov. Takmer s istotou môžeme povedať, že tým arcibiskupom bol Gorazd. O jeho sídle, tak ako aj o Metodovom, nemožno povedať nič určité. Podľa dnešných vykopávok najpravdepodobnejším miestom sú Sady pri Uhorskom Hradišti, kde bola odkrytá doteraz najväčšia cirkevná stavba z obdobia Veľkej Moravy.

  Novozriadená hierarchia pod Gorazdovým vodcovstvom netrvala dlho. Roku 907 po bitke pri Bratislave Maďari zničili Veľkomoravskú ríšu. Mnohí duchovní pred nimi utiekli. Podľa tradície sa arcibiskup Gorazd utiahol do Poľska, do Krakova, a tam pokračoval ako arcibiskup. O jeho prítomnosti v Poľsku nasvedčuje zápis v rukopisnom liturgickom kalendári zo 14. storočia, pochádzajúcom z Wislice, najstaršieho cirkevného strediska v Poľsku. V tom kalendári pri dni 17. júl je zaznamenaný sviatok sv. Gorazda.

  To je teda prvý slovenský svätec zo slovenského rodu. Ale jeho úcta u nás v nepriaznivých podmienkach celkom upadla do zabudnutia. V najnovších časoch sa začína vzmáhať kult sv. Gorazda aj u nás Slovákov.

  Pripravil: sac. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB


  ↑