ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Myšlienky

Myšlienky

17.2.2010 - Ako prežívam pôstne obdobie?

Pôst bez modlitby, bez Božieho slova je úplne nulový. Každoročne nám pôstne obdobie ponúka vhodnú príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad zmyslom a hodnotou nášho kresťanského života V pôstnom období by sme nemali zabúdať na modlitbu. Modlitbu, ktorá by nás mala sprevádzať každým dňom pôstneho času. Pretože tak ako modlitba, aj pôst je prejavom mojej lásky voči Bohu. V pôste je najdôležitejšie vytrvať a snažiť sa prežiť ho v pokore. ... je to čas, kedy nielen naše oči, ale aj srdcia hľadia uprene na kríž. Kríž, na ktorom je Láska. Cez pôst volám aj ja k Bohu v úprimnej jednoduchej modlitbe a všetko mu vyznávam a vyrozprávam. Chcem, aby mi Boh odpustil všetky moje hriechy a preto sa snažím aj cez pôst vytrvať v modlitbe.

8.12.2009 - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie spočíva v tom, že Panna Mária sa počala v živote svojej matky bez toho, že by bola zasiahnutá dedičným hriechom. Túto pravdu, ktorú verila Cirkev aj predtým, pápež Pius IX. vyhlásil za článok viery 8. decembra 1854.

Neporovnateľne silnejšie základy k úcte Panny Márie, ako Nepoškvrnenej hriechom, dáva dnešné Evanjelium. To je fakt, že Mária je Matkou Ježiša Krista a slová: Zdravas milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, hovoria o zvláštnom priateľstve Pána Boha s Máriou. Panna Mária je tá, nad ktorou sa Nebeský Otec najviac sklonil, zamiloval si ju a obdaroval ju a následkom toho je Panna Mária plná vďaky a pôvabu. Písmo sväté nám hovorí, že takýto stav človeka sa nemôže zmieriť s hriechom, čiže Panna Mária nemohla mať s hriechom nič spoločné.

V povojnových rokoch bol zorganizovaný v Louveri, kde sa nachádza slávny obraz Leonarda da Vinciho, ktorý predstavuje Monu Lisu, nezvyklý konkurz. Spočíval v tom, že tam pozývali ženy a dievčatá, ktorých obrysy tváre pripomínali Monu Lisu. Tá, ktorá bola uznaná za najpodobnejšiu, dostala vysokú odmenu. Čo robiť, aby sme ako deti Panny Márie boli podobní jej krásnemu životu? Michel Quoist nám dáva odpoveď: "zastav sa na minútu pred zrkadlom, päť minút pred vlastnou dušou a pätnásť minút pred Bohom."

(Pripravil: Jozef Jáňa – väzenský kaplán IL)

6.12.2009 - 2. adventná nedeľa

Pokánie

Jána Krstiteľa, syna Zachariáša si povoláva Boh, aby sa stal kazateľom pokánia, ohlasoval krst pokánia a krstil vodou na pokánie. Dať sa pokrstiť Jánovi, znamenalo dovoliť Bohu, aby zmenil človeka. Ján sa snažil o zmenu srdca človeka a chcel odstrániť všetko to, čo prekáža stretnutiu človeka s Bohom.

Jánova výzva zaznieva aj dnes do nášho zdevastovaného sveta konzumizmom, sveta v ktorom chceme žiť bez Boha, sveta plného nepokoja - závisti a konfliktov, plného konkurencie a rôznych príbehov, príbehov lásky a smrti....

Pokáním uskutočňujeme nápravu svojho života. V prvom rade je to skutočná svätá spoveď a skoncovanie so zlom, ktoré je v nás. Len potom môžeme začať druhý rad svojej premeny, prípravy cesty Pánovi: je to celoživotné pokánie, pod ktorým chápeme čítanie Svätého písma, modlitba, živá účasť na svätej omši, sväté prijímanie, sebazaprenie, dobrý skutok...

Nebojme sa robiť pokánie, ku ktorému nás povzbudzuje Ján, lebo je to cesta návratu k Bohu, ktorý čaká na každého, každého miluje a v každom sa chce zrodiť.

(Pripravil: Jozef Jáňa – väzenský kaplán IL)

29.11.2009 - 1. adventná nedeľa

Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a prvou adventnou nedeľou sa začína nový cirkevný rok, prípravy na slávenie narodenie Ježiša Krista. Cirkev nás vyzýva, aby sme boli pripravení na Kristov príchod. Pripomína nám, aby sme nielen pamätali na jeho narodenie, ktoré bolo dávno, ale aby sme sa usilovali o nové Kristovo narodenie v našich srdciach a životoch.

Evanjelium dnešnej nedele hovorí, aby sme sa nedali uniesť – obžerstvom, opilstvom a starosťami o živobytie. A zachytáva Ježišove slová: „Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka." (Lk 21, 36) To je spôsob nášho života, keď očakávame vo svojich srdciach svojho Pána.

(Pripravil: Jozef Jáňa – väzenský kaplán IL)

29.9.2008 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Pápež svätý Gregor Veľký vysvetľuje, že meno anjel je názov služby, a nie prirdzenosti. V nebeskej vlasti nepotrebujú pomenovanie. Anjelmi sa menujú len vtedy, keď vykonávajú poslanie, službu v mene Boha. Podľa tejto služby sa delia na anjelov a archanjelov.

Dejiny spásy v sprievode anjelov nám to potvrdzujú. Anjeli s mečom vyháňajú prvých ľudí z raja. Konajú službu pri výkone trestu. Svätý Rafael, vyliečil Tobiáša a oslobodil Sáru. Prichádza k ľuďom ako ošetrovateľ, podáva liek, preto ho svätý Gregor volá „Boží Liek“. Gabriel pre vznešené posolstvo sa volá „Božia Sila“, lebo, tak hovoria cirkevní otcovia, hlásal príchod Syna Božieho. Archanjel Michal je veliteľom nebeského vojska a znamená „Kto ako Boh“.

Boh nám poslal na pomoc anjelov. Anjeli sú sprostredkovateľmi medzi Bohom a nami. Viera v anjelov a archanjelov je viera v Božiu lásku k nám. Veď nám zjavil, že sú Sila, Liek, Ochrana!

(Pripravil: Jozef Jáňa – väzenský kaplán IL)


↑