ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Homília Mons. Maria Giordana
pri príležitostí 20 rokov KVDS vo väznici v Hrnčiarovciach

Excelencia, Monsignor Rábek, vojenský ordinár,

Milovaní kňazi,

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

Som nesmierne rád, že môžem dnes spolu so všetkými vami slúžiť svätú omšu pri príležitosti 20 výročia katolíckej duchovnej služby dobrovoľníkov vo väzenských zariadeniach, a to tým viac, že dvaja z tu prítomných osôb dnes prijmú sviatosť svätého krstu a ďalší piati sviatosť birmovania.

S radosťou vám prinášam pozdrav Svätého Otca Benedikta XVI a pozývam vás k modlitbe zaňho samého i za jeho úrad hlavy Cirkvi. Podporme ho našou modlitbou a oddanosťou, aby apoštolskú službu, ktorá mu bola zverená, vykonával odvážne a v duchu viery.

Evanjelium dnešnej nedele nám pripomína potrebu žiť podľa Ježišovho slova. “Kto ma miluje – hovorí Ježiš –zachováva moje slová”(Jn 14, 23). Čo to znamená? Zachovávať Božie slovo znamená žiť v súlade s Božími prikázaniami. Ak niekto Boha naozaj miluje, nenávidí hriech, odmieta žiť v nenávisti, egoizme a závisti. A žije svoj život tak, že koná dobro.

K takémuto životu sme povolaní všetci. To vyplýva zo svätého krstu, ktorý sme prijali. Lebo krstom sa zriekame hriechu a volíme si cestu dobra. Môžeme povedať, že krstom sa stávame novým stvorením. Ak sa pri obrade svätého krstu zlieva voda na hlavu krstenia – a vieme, že voda je symbolom očistenia – tým sa znázorňuje, že dotyčný sa obmýva vo svojom vnútri, vo svojej duši. A to preto, aby už nekráčal cestou zla, ale cestou dobra.

Človek, ktorého Pán Boh takto očistil, je naozaj novým stvorením a je povolaný konať vo svojom živote dobro. A k tomu Boh povoláva aj vás, drahí bratia, ktorí o pár minút, prijmete tento veľký dar očistenia od svojich hriechov. Musíte vedieť, že jeho prijatím vykročíte na cestu svätosti, ktorá spočíva v láske k Bohu a blížnemu. Túto lásku máte prejavovať konaním dobrých skutkov. Váš život má byť vonkajším vyjadrením úprimnosti vášho vnútra, vašej viery.

Samozrejme, k tomu, aby človek vytrval na nastúpenej ceste a bol verný krstným záväzkom, nestačí iba naša úprimná vôľa, aj keď je potrebná. Naša úprimná snaha sa má opierať o silu Ducha Svätého, ktorú zase dostávame vo sviatosti birmovania. Aj túto sviatosť, počas dnešnej slávnosti, prijmú niektorí z vás. Máme teda spolu pracovať s Božou milosťou, máme sa otvoriť na pomoc, ktorú nám poskytuje Duch Svätý. Ako ľudia sme slabí a ak by sme neboli posilnení touto milosťou Ducha Svätého, nedokázali by sme žiť dobre, podľa Božích prikázaní.

Naša skúsenosť nás učí, že byť verný Bohu a zachovať si krstnú milosť, vôbec nemusí byť ľahké, pretože ťažkosti, s ktorými sa denne stretávame, môžu spôsobiť, že budeme mať dojem, že Boh je veľmi ďaleko. Vtedy sa naše srdcia často napĺňajú pochybnosťami. A práve do takýchto ťažkých chvíľ potrebujeme božiu silu, aby sme sa vtedy dokázali povzniesť ponad našu ľudské biedu a nedokonalosť, a aby sme si dokázali uvedomiť, že je to Ktosi, kto nás môže posilniť, aby sme nepadli. A ten Ktosi, je práve Duch Svätý, tretia božská osoba. On nám otvára možnosť byť verní svojmu kresťanskému povolaniu. Umocnení jeho silou, stávame sa schopnými kráčať ďalej cestou kresťanského života. Iba ak spolu pracujeme s Božou milosťou, sme schopní prinášať vo svojom živote ovocie dobrých skutkov.

Drahí bratia a sestry v Kristovi!

Práve toto je dôvod, prečo Cirkev udeľuje pokrsteným aj sviatosť birmovania. A tešíme sa, že piati spomedzi nás, ju prijmú aj počas tejto liturgickej slávnosti.

Milovaní bratia, vy, ktorých Pán povolal, aby ste ju prijali práve dnes, vedzte, že Božia pomoc vás bude stále sprevádzať, aby vám pomáhala vo vašom kresťanskom živote, a tak vám pomohla vytrvať, a byť vernými v konaní dobra po celý váš život.

Pár slov by som chcel adresovať aj vám, drahí bratia a sestry, ktorí ako dobrovoľníci vykonávate dielo katechizácie vo väzenských zariadeniach. Dovolím si zacitovať slová, ktoré kedysi povedal náš Pán: “Bol som vo väzení a navštívili ste ma”(Mt 25, 36). Toto je skutočné tajomstvo: Ježiš hovorí, že je prítomný v každom človeku, aj v takom, ktorý sa, hádam, vo svojom živote osudovo pomýlil a kráčal po veľmi zlých cestách.

V takomto človeku ho dokáže vidieť iba ten, kto sa sám nechá viesť Duchom Svätým. Vaša služba sečí o tom, že ste zobrali vážne Božie slovo i svoj kresťanský život, ktorému základom sú, už spomínané, sviatosti svätého krstu a birmovania.

Aj vás Duch Svätý očistil a pomazal, aby ste žili nový život, ktorý by bol plný dobrých skutkov, učinených blížnym, a to aj tým najmenším, ako vraví Ježiš. Vždy je to služba Ježišovi samému.

Chcem vás teda povzbudiť, aby ste vytrvali na tejto ceste a vykonávali v duchu viery službu, na ktorú ste sa podujali. Nech vás neodradia žiadne ťažkosti, ktorých iste nie je málo. Vaša prítomnosť na tomto mieste, svedectvo vášho života, ako aj dobro, ktoré konáte tým, čo to potrebujú, sú veľmi dôležité a Bohu milé.

Milovaní bratia a sestry v Kristovi, pokračujme teraz v slávení svätej omše a pamätajme na našich bratov, ktorí dnes prijmú veľkú milosť svätého krstu a birmovania. Podporme ich svojou modlitbou, aby zostali verní záväzkom, ktoré z týchto sviatostí vyplývajú.

Amen.

Hrnčiarovce nad Parnou 9. mája 2010.


↑