ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA BENEDIKTA XVI.
účastníkom XII. kongresu Medzinárodnej komisie katolíckej väzenskej pastorácie (ICCPPC)

Milí priatelia, som veľmi rád, že vás môžem prijať, keď sa stretávate v Ríme na XII. svetovom kongrese Medzinárodnej komisie katolíckej väzenskej pastorácie. Ďakujem vášmu prezidentovi Dr. Christianovi Kuhnovi za milé slová, ktoré vyslovil v mene výkonnej rady komisie. Téma vášho tohtoročného kongresu: „Objaviť Kristovu tvár v každom väzňovi" (Mt 25,36), priliehavo vyjadruje vašu službu ako živé stretnutie s Pánom. Naozaj, v Kristovi „láska K Bohu a láska k blížnemu sa prelínajú", takže, „v najmenšom bratovi nachádzame samého Ježiša a v Ježišovi Boha" (Deus caritas est, 15). Vaša služba vyžaduje veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Často zakúšate frustráciu a sklamanie. Upevnenie puta, ktoré vás spája s vašimi biskupmi, vám umožní nájsť podporu a vedenie, ktoré potrebujete pre upevnenie vedomia vášho životného poslania. Skutočne, táto služba v miestnom kresťanskom spoločenstve povzbudí ostatných, aby sa k vám pripojili a konali skutky telesného milosrdenstva a tým obohatili život Cirkvi v diecéze. Podobne to môže vtiahnuť tých, ktorým slúžite, do srdca univerzálnej Cirkvi, hlavne prostredníctvom ich pravidelnej účasti na slávení sviatosti pokánia a Eucharistie (porov. Sacramentum Caritatis, 59).

Uväznených môže veľmi ľahko premôcť pocit izolácie, hanby a odmietnutia a potom následne otriasť ich nádejami a plánmi do budúcnosti. V tomto kontexte väzenskí kapláni a ich pomocníci sú povolaní k tomu, aby boli hlásateľmi nekonečného Božieho milosrdenstva a odpustenia. V spolupráci s civilnými predstaviteľmi sú poverení ťažkou úlohou pomôcť uväzneným znovu nájsť zmysel a cieľ života, aby s Božou milosťou mohli zmeniť svoj život, zmieriť sa so svojimi rodinami a priateľmi a pokiaľ je to možné, prevziať zodpovednosť a povinnosti, ktoré im umožnia viesť priamy a čestný život v spoločnosti.

Súdne a väzenské inštitúcie hrajú zásadnú úlohu pri ochrane občanov a spoločného dobra (porov. KKC, 2266). Súčasne majú pomáhať pri opätovnom vytváraní „spoločenských vzťahov narušených spáchanými zločinmi" (porov. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 403). Takže svojou samotnou podstatou tieto inštitúcie majú pomáhať pri náprave previnilcov, uľahčení ich prechodu od zúfalstva k nádeji a od nespoľahlivosti k spoľahlivosti. Keď podmienky vo väzení nevedú k procesu opätovného nadobudnutia zmyslu pre hodnoty a zodpovednosť, potom zlyhávajú pri dosahovaní podstatného cieľa. Verejné autority musia byť vždy obozretné pri tejto úlohe, vyhýbajúc sa akémukoľvek trestaniu alebo náprave, ktorá by podkopávala a znevažovala ľudskú dôstojnosť uväznených. V tejto súvislosti opakujem, že zákaz mučenia „nemôže byť za žiadnych okolností porušený" (tamtiež, 404).

Som presvedčený, že váš kongres vám umožní výmenu skúseností tajomnej Kristovej tváre vyžarujúcej z tvárí uväznených. Povzbudzujem vás vo vašom úsilí ukázať túto tvár svetu pri snahe o obranu dôstojnosti uväznených. Napokon modlím sa, aby váš kongres bol príležitosťou aj pre vás, aby ste znovu ocenili skutočnosť, že pri starostlivosti o potreby uväznených sa aj vaše oči otvorili pre zázraky, ktoré Boh koná pre vás každý deň (porov. Deus caritas est, 18). S týmito pocitmi želám vám i všetkým účastníkom kongresu, aby vaše stretnutie bolo úspešné a s radosťou vám i vašim drahým udeľujem svoje apoštolské požehnanie.

Castel Gandolfo 6. septembra 2007.

Benedikt XVI.

Preklad: ThLic. Peter Vojtech Rakovský,OP


↑