ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Omelia della S. Messa celebrata nel carcere dei minorenni a Sučany, in occasione del pellegrinaggio delle Reliquie di San Giovanni Bosco 19 Aprile 2013

Excelencia Mons. Rábek

Pán biskupský vikár Mons. Juhás,

Dôstojný pán farár,

Predstavitelia Zboru väzenskej a justičnej stráže,

Milá mládež i všetci tu pritomní,

Dnešok je pre všetkých nás mimoriadny deň. Pri tejto príležitosti vám s radosťou prinášam pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka a takisto vás pozývam k modlitbe zaňho, aby od počiatku jeho pontifikátu ho v jeho úrade hlavy Cirkvi sprevádzala a ochraňovala Božia milosť a pomoc. A toto bolo aj životným programom svätca dnešného dňa, svätého Jána Bosca.

Som veľmi rád, že sa môžem dnes s vami podeliť Božím slovom, ktoré vždy chce byť svetlom na ceste života pre každého jedného z nás.

V druhom čítaní dnešnej svätej omše sme počuli slová, ktoré svätý apoštol Pavol napísal kresťanskej komunite vo Filipách: Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: radujte sa! (Flp 4, 4).

Tieto slová vyjadrujú čosi nesmierne dôležité pre našu vieru. Hovoria totiž o radosti, ktorá má byť vlastná každému veriacemu človeku. Nie je tu reč o nejakej povrchnej radosti alebo uspokojení, ktoré dáva tento svet, ktoré sú však nestále a v srdci človeka nedokážu zanechať pocit skutočného šťastia. Radosť, o ktorej hovorí apoštol Pavol, je iná, je to nekonečné sťastie, ktoré pochádza iba od Boha, lebo On je pôvodca všetkého dobra.

Takúto radosť môže človek prežívaž iba vtedy, ak žije s Bohom. Mohli by sme tu spomenúť príklady mnohých svätcov, ktorí svoj život úplne zasvätili Bohu a službe druhým ľuďom. Ale keďže tu dnes máme vzácnu príležitosť hostiť relikvie svätého Jána Bosca, spomeniem len jeho príklad.

Keď čítame o jeho živote, dozvedáme sa, že tento kňaz, žijúci v talianskom Turíne v 19. storočí, v snahe pomôcť mladým ľuďom potulujúcim sa len tak po uliciach, začína ich zhromažďovať, trávi s nimi početné hodiny, organizuje pre nich rôzne športové a vychovné podujatia, a najmä sa venuje ich duchovnému a náboženskému rastu.

Ak hľadáme odpoveď na otázku odkiaľ bral silu nato, aby to dokázal robiť a nedať sa odradiť ani mnohými prekážkami, bol to práve jeho úprimný a hlboký život s Bohom, ktorý mu dával vždy nový elán do práce a dával mu aj silu odolávať ťažkostiam, ktorých, v práci s tými mladými ľuďmi, veru, nebolo málo.

Niekto z vás by snáď mohol namietať: ale my nie sme ako on, náš život nie je podobný tomu jeho: ako ho môžeme nasledovať v živote s Bohom a v službe tým, ktorí to potrebujú?

Tu by som rád povedal, že v našom živote viery sa Pán Boh nedíva ani tak na výsledky, ktoré sme už dosiahli, ako skôr na našu úprimnú snahu, ktorú vždy môžeme vynaložiť v tom našom hľadaní Boha, v upriamovaní svojej pozornosti naňho, aby sme ho milovali a slúžili mu celým srdcom, a pre neho aj tým, ktorí to potrebujú.

Boh vie, že nie sme dokonalí. On vie, že naše sily sú obmedzené, avšak keď vidí našu úprimnú snahu a túžbu milovať ho, svojou milosťou a pomocou nám prichádza na pomoc. Iba takto môžeme dať svojmu životu hlboký zmysel. A pamätajme – nikdy nie je neskoro začať Pána Boha milovať a žiť preňho. On, ako skutočný Otec, nás stále čaká s otvoreným srdcom i náručou.

Z našej strany je však potrebné mať dôveru v Božiu dobrotu a zveriť mu svoj predošlý život, uznať a ľutovať všetko zlo, ktoré sme konali, a ktoré nás od neho odlučovalo.

Majmä teda dôveru v Boha, otvorme mu svoje srdce s pokorou a jednoduchosťou. Povzbudzujú nás k tomu aj slová, ktoré sme práve počuli vo svätom evanjeliu. Ježiš hovorí svojim súčasníkom, ale aj nám: “Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva …. a ďalej …. Kto sa teda poníži, ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“

A my vieme, aký postoj má malé dieťa voči svojim rodičom: jednoducho im dôveruje. Vás, drahí mladí priatelia, Ježiš povzbudzuje, aby ste mali podobnú dôveru voči Bohu. Veď On je náš Otec a jeho láska voči nám zďaleka prevyšuje akúkoľvek ľudskú lásku alebo predstavu. Preto nás povzbudzuje, aby sme sa odovzdali tomuto jeho milosrdenstvu.

Isteže, my sami od seba to nedokážeme a svoj život sami nezmeníme. To dokáže iba jeho milosť a pomoc, ktorú On nám dáva skrze sviatosti Cirkvi. Niektorí z vás tu dnes jednu z týchto sviatostí prijmú: a síce sviatosť birmovania. Skrze ňu vám Boh dá silu, ktorá vám pomôže žiť dobre svoj kresťanský život, úplne sa darujúc Jemu samému a slúžiac tým, ktorí to potrebujú.

Aj za toto chceme dnes Bohu ďakovať a buďme si istí, že nikdy nie sme sami: Boh je stále s nami a sprevádza nás svojou pomocou a milosťou.

Na tejto ceste viery nech nás svojou pomocou a modlitbou sprevádza aj svätý Ján Bosco, ktorého relikvie si tu uctievame. Prosme ho, aby sme dokázali žiť svoj život v zjednotení s Bohom, pokorne a jednoducho, ako deti, aby sme tak mohli zakúsiť vo svojom srdci práve tú radosť, ktorá je jeho darom a je ovocím jeho milosrdnej lásky voči nám.

Milí mladí priatelia,

Pozývam vás teda k tomu, aby ste napriek ťažkostiam, ktoré život priniesol každému jednému z vás, prijali Krista do svojho života. Pamätajte, že iba On vám môže dať pokoj a radosť, ktorý je tak potrebný k tomu, aby ste mohli prežívať pocit zmyslu života.

A vám, drahí bratia a sestry, ktorí sa podieľate na ľudskej a kresťanskej výchove týchto mladých ľudí, by som chcel vyjadriť svoje úprimné poďakovanie za všetko, čo ste pre nich už urobili a ešte urobíte. Svätý Ján Bosco svojím príkladom nech je pre vás veľkým vzorom, aby ste videli, že s Božou pomocou sa dá urobiť veľa dobrého pre jednotlivých ľudí, pre celé rodiny i pre spoločnosť, v ktorej žijeme.

Nech vás všetkých žehná Pán, a Panna Mária – Pomocnica kresťanov -, ktorú si svätý don Bosco tak veľmi uctieval, nech vás sprevádza svojou pomocou a svojou ochranou.

Amen.

Sučany 19. apríla 2013.


↑