ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Homília Mons. Maria Giordana
z príležitostí slávnosti svätého Jána Bosca vo väznici pre mladistvých v Sučanoch

Excelencia Mons. Rábek

Biskupský vikár Mons. Juhás,

Duchovný správca tohto Ústavu, don Malý,

Provinciál Saleziánov don Bosca, don Maník,

Dôstojní kňazi,

Vážená pani riaditeľka Ústavu Čavarová a jej spolupracovníci,

Vážení štátni predstavitelia,

Milí mladí priatelia i všetci tu prítomní,

na začiatku svojej homílie chcem sa ešte raz poďakovať otcovi biskupovi Rábekovi a jeho vikárovi za pozvanie sláviť spolu s vami sviatok svätého Jána Bosca, patróna vašej farnosti.

Som rád, že sa pri tejto príležitosti môžem s vami podeliť s Božím Slovom, ktoré nám svieti na cestu nášho života a môže meniť ľudské srdcia.

V tento mimoriadny deň vám prinášam pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Benedikta XVI (šestnásteho) a takisto prosím vás, aby ste na neho pamätali vo svojich modlitbách, aby ho Božia milosť sprevádzala a ochraňovala v jeho poslaní stáť na čele Kristovej Cirkvi.

Sviatok svätého Jána Bosca, ktorý dnes slávime, nám predstavuje človeka, ktorý je v Cirkvi veľmi známy a populárny. Možno aj preto, že žil v minulom storočí a je teda svätcom dnešných čias. Vtedajšia spoločnosť bola v mnohom podobná tej modernej, ktorú poznáme dnes. Najmä čo sa týka sveta práce, ktorý svojim obrovským priemyselným rozvojom mal veľký dopad aj na život rodín a mládeže.

Takýto rozvoj priemyslu na jednej strane priniesol rozvoj celej spoločnosti, ale na strane druhej priniesol tiež veľkú biedu a problémy a to do života tak jednotlivcov ako i celých rodín. Mnohí mladí ľudia, keďže nenachádzali vo vlastnej rodine podmienky pre dôstojný život, končili na ulici a tam trávili čas bez toho, aby mali pred sebou nejaký cieľ, ba veľmi často robili aj veľa zla.

A v takejto atmosfére, v talianskom Turíne, sa objavuje kňaz, ktorý cíti, že ho Boh volá k tomu, aby sa venoval práve tým, ktorí sú najslabší a nemajú silu postaviť sa tejto krutej realite – totiž deťom ulice. Zbiera ich, trávi s nimi čas a venuje sa nielen ich náboženskej výchove, ale pre nich organizuje aj rôzne iné aktivity, napríklad športového charakteru a podobne.

To všetko robí práve preto, aby ich uchránil pred konaním zla. Sám totiž dobre vedel, že ak niekto koná zlo, nemôže byť v živote spokojný a šťastný.

Od svätého Jána Bosca poďme teraz na chvíľku k dnešnému liturgickému textu. V prvom čítaní, ktoré bolo vzaté z listu svätého apoštola Pavla Efezanom, sme počuli slová, ktoré tento apoštol adresoval svojim súčasníkom: „Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!” ( Flp 4, 8).

Týmito slovami nabádal kresťanov svojej doby, aby mysleli iba na to, čo im pomôže konať dobro. Chcel, aby konali iba také skutky, ktoré sú hodné nazývať sa dobrými.

Ako skutočný apoštol Ježiša Krista ohlasuje pravdu, ktorá spočíva v tom, že človek miluje Boha celým svojim srdcom. Táto láska sa potom v živote prejavuje konaním dobra. A, ako vieme z dejín Cirkvi, kresťania jeho čias boli známi práve skutkami lásky a milosrdenstva, ktoré preukazovali sebe navzájom i chudobným, ktorých mali medzi sebou.

A toto bolo aj životným programom svätca dnešného dňa, svätého Jána Bosca.

Dobre vedel, že podobné slová presahujú hranice doby. Sú totiž vzaté zo Svätého Písma a viera nás učí, že Písmo Sväté je vlastne Božie Slovo, ktoré je tu pre všetky časy a pre všetkých ľudí.

Prečítajme si ich teda ešte raz, pamätajúc tentoraz na to, že sú adresované každému z nás osobne “Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!” .

Áno, aj my sme povolaní zmýsľať podobne. Máme sa venovať iba takým veciam, ktoré si zaslúžia byť nazývané spravodlivé a chvályhodné. Lebo iba ten, kto je otvorený pre dobro, môže aj konať dobré skutky. A zmyslom konania dobra je na jednej strane to, aby sme ukázali svoju vieru a lásku k Bohu, a na strane druhej to, aby sme poukázali, že naša viera a láska k Bohu má konkrétny dopad v našom živote a to tým, že slúžime ľuďom, ktorí to potrebujú.

Na to pamätal aj svätý Ján Bosco, keď sa venoval službe mladým ľuďom z ulice. Chcel, aby nikdy nezabudli, že život s Bohom nie je strata, ale zisk. Preto im často opakoval: skáčte, vystrájajte, robte hluk, len jedno nerobte – nepáchajte hriechy! Vedel, že jediná vec, ktorá nám berie Boha, je zlo a hriech.

Milí mladí priatelia,

Týmito krásnymi slovami don Bosca by som chcel povzbudiť aj vás vo vašom duchovnom živote. Aj vy môžete robiť tak, aby sa vo vás stále viac rozvíjala a rástla láska k Bohu, ktorá sa potom prejaví v konkrétnych dobrých skutkoch pre blížneho.

Zopakujme si teda ešte raz myšlienku, ktorú nám don Bosco zanecháva – máme žiť úplne normálny každodenný život. Jediná vec, ktorej sa treba vyhýbať je zlo, pretože iba toto nám berie Boha, jeho pomoc, jeho blízkosť, ktoré sú nám tak potrebné.

Dovolím si ešte spomenúť slová pápeža Benedikta XVI (šestnásteho), ktoré povedal pri stretnutí s mladými počas svojej pastoračnej návštevy Anglicka v septembri minulého roka: Milí mladí priatelia. Skutočné šťastie je treba hľadať v Bohu. Nie v peniazoch, ani v kariére alebo v sláve tohoto sveta, ale v Bohu. Lebo iba Boh môže uspokojiť hlboké túžby nášho srdca .

Toto je dôležité posolstvo aj pre váš život: máme dávať Boha vždy na prvé miesto. Nebojte sa – ako povedal blahej pamäti pápež Ján Pavol II (druhý) – otvoriť svoje srdce Kristovi. Nechajte ho vstúpiť do svojho života, kráčajte spolu s Ním, proste od Neho to, čo potrebujete, proste o svetlo, aby ste vedeli, čo máte robiť a proste tiež o silu, aby ste dokázali konať dobro.

Milí mladí priatelia,

Viem, že aj vy môžete otvoriť svoje srdce Kristovi a prežívať jeho blízkosť, napriek mnohým ťažkostiam, ktoré vám život priniesol. Pamätajte, že iba On, Kristus, vám môže dať pokoj a radosť, ktorú potrebujete, aby ste mohli rásť a dať zmysel svojmu životu.

A vám, drahí bratia a sestry, ktorí ste zodpovední za ľudskú i kresťanskú výchovu mladých ľudí v tomto zariadení, chcem poďakovať za všetko, čo ste pre nich urobili doteraz a čo budete robiť aj v budúcnosti. Svätý Ján Bosco nech je pre vás dôkazom, že s božou pomocou je možné všetko, pre dobro jednotlivých osôb, rodín i spoločnosti, v ktorej žijeme.

Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ku ktorej don Bosco prechovával veľkú úctu, nech vás sprevádza svojou pomocou a ochranou.

Amen.

Sučany 29. januára 2011.


↑