ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Pastiersky list biskupa-ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky k Vianociam 2009 venovaný odsúdeným

Vážený brat, vážená sestra!

Vianoce sú sviatkami, ktoré túži každý prežívať v kruhu svojich najbližších, doma. Preto práve na Vianoce najcitlivejšie pociťujeme izoláciu spôsobenú pobytom vo väzení. Rád by som zmiernil tento váš smútok. Snažím sa o to návštevou aspoň jedného ústavu na Štedrý večer. Vás, ku ktorým nemôžem prísť osobne, by som chcel pozdraviť aspoň týmto listom.

Nazýva sa „pastiersky list“ preto, lebo biskup je duchovným pastierom ľudí, ktorí sú zverení jeho starostlivosti. Medzi nich patríte aj vy.

V udalosti, ktorú slávime na Vianoce, zohrávajú veľkú úlohu aj pastieri, ktorí strážili v noci svoje stáda pri Betleheme. V evanjeliu čítame, že sa im zjavil anjel a povedal im: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ (Lk 2, 10 - 12). Na základe tejto informácie sa pastieri vybrali do Betlehema a v maštaľke našli novonarodeného Ježiša s jeho matkou Máriou a Jozefom.

V tej dobe boli pastieri spoločenskou skupinou, ktorú si ostatní veľmi nevážili. A predsa práve im ako prvým nebo oznámilo skutočnosť narodenia Božieho Syna. Boh má iné meradlá ako ľudia. Aj dnes, človek, ktorý je vo väzení ako obvinený alebo odsúdený, sa cíti vysunutý na okraj spoločnosti. Možno aj sami strácate úctu voči sebe, možno sebou pohŕdate pre to, čoho ste sa dopustili... Nech by to bolo akokoľvek, Boh nikým z nás nepohŕda. Jemu záleží na každom z nás. Veď práve preto poslal svojho Syna, ktorý sa pre nás ponížil na posledné miesto – narodil sa ako chudobné dieťa v maštali! Vieme, že nezostal iba pri tomto. Na konci svojho života prijal položenie nevinne odsúdeného, dobrovoľne pretrpel mučenie a prijal i to najposlednejšie miesto ako odsúdený na smrť ukrižovaním. To všetko prijal, aby nás presvedčil o tom, že Bohu na nás záleží, že môžeme vždy dôverovať jeho zachraňujúcej láske. Neskôr to Ježiš sám povedal týmito slovami: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16).

Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme nielen preto, aby sme mali pekné sviatky, ale hlavne preto, že všetci bez výnimky potrebujeme jeho zachraňujúcu lásku. Vyzýva každého z nás, aby sme s jeho pomocou a podľa jeho príkladu premieňali svoj život na dar lásky voči Bohu i voči našim blížnym. Pri tejto snahe vám chce pomáhať aj väzenský kaplán ordinariátu.

Apoštol Ján píše o tejto zachraňujúcej Božej láske takto: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ A pokračuje: „Keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.“ (1 Jn 4, 10 - 11).

Možno v týchto dňoch trpíte tým, že sa vám nedostáva prejavov lásky od ľudí. Prijmite však s vierou toto posolstvo Vianoc, že vás miluje Boh a vyzýva vás – tak, ako kedysi betlehemských pastierov – aby ste sa stali poslom prítomnosti jeho lásky voči ľuďom. Pokúšajte sa o prejavy úprimnej pozornosti a lásky voči spoluväzňom i voči príslušníkom, niekomu môžete napísať alebo zatelefonovať niekoľko dobrých slov. Ak sa o to s Božou pomocou budete snažiť, zistíte, že niečo z radosti Vianoc prežijete nielen počas sviatkov, ale i počas nového roka, ktorý čoskoro začneme. Viem, že vašou túžbou je, aby vám nový rok priniesol slobodu alebo aspoň ju priblížil. Rád sa k tomuto želaniu pripájam a modlím sa za vás, aby ste prijali predovšetkým dar vnútornej slobody: aby ste boli slobodní od každého zla a slobodní pre dobro.

So želaním požehnaných vianočných sviatkov a šťastného nového roka vás s úctou pozdravuje

+ František R á b e k , biskup-ordinár


↑