ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Závet (testament)

Závet (testament)

Náležitosťou závetu sú:

A – napísaný vlastnou rukou
- musí byť vlastnoručne napísaný,
- obsahovať formuláciu: z vlastného rozhodnutia pri jasnom vedomí vlastnoručne píšem tento svoj závet,
- nasleduje samotný text,
- záver : vlastnoručný podpis a uviesť dátum (deň, mesiac, rok) jeho spísania.
B – nenapísaný vlastnou rukou (napísaný strojom alebo inými mechanickými prostriedkami, prípadne rukou iného než poručiteľa)
- musia podpísať dvaja nezainteresovaní svedkovia (nie ten, kto je v závete určený ako dedič, tiež ten, kto závet píše),
- s uvedením dátumu (deň, mesiac a rok) spísania závetu.

Svedkovia svojím podpisom potvrdzujú, že listina obsahuje poslednú vôľu poručiteľa.

Bez týchto náležitostí je závet neplatný.

C – spísaný do notárskej zápisnice
- napísaný na ktoromkoľvek notárskom úrade,
- závet je uložený u notára (na notárskom úrade),
- o jeho uložení je notár povinný oboznámiť príslušný súd.

Odporúča sa, aby kňazi mali svoje závety uložené u príslušného vikára; respektíve aby vikár vedel o tom, kde majú závet uchovaný.

DEDENIE ZO ZÁVETU

Občiansky zákonník 47/1992 (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien, doplnení a úprav)

§ 476

(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

(2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

(3) Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.

§ 476a

Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

§ 476b

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

§ 476c

(1) Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.

(2) V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

§ 476d

(1) Poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami.

(2) Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

(3) Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.

(4) Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.

(5) V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.

§ 476e

Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

§ 476f

Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

§ 477

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

§ 478

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky; ustanovenie § 484 ods. 1 druhej vety tým nie je dotknuté.

§ 479

Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

§ 480

(1) Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.

(2) Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

VZOR ZÁVETU

Závet

Ja dolu podpísaný ............................. narodený ...................... v ........................, píšem vlastnoručne podľa §476a Občianskeho zákonníka závet.

Mojou poslednou vôľou, ktorú dnes dňa ....................... slobodne a vážne činím je to, aby v prípade mojej smrti prešli všetky moje osobné veci a všetky moje vlastnícke práva na ....... .

(Alebo: Nehnuteľnosti, ako je rodičovský dom zo záhradou darujem môjmu bratovi ................................... narodenom .................... a sestre ..................... narodenej................ .

V ...................dňa .............................. podpis


↑