ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenského vikariátu

Udalosti Vikariátu

  Zobrazené sú články č. 54 - 50 z počtu 54 Staršie >>>

Štrnásta národná púť do Ríma a Vatikánu

V dňoch 8. 9. až 14. 9. 2019 sa konala 14. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu, ktorej stabilnou súčasťou boli aj príslušníci zboru z celého Slovenska spolu s najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorých počas púte sprevádzal väzenský kaplán z ÚVTOS Dubnica nad Váhom.

Pútnici svoju púť začali v katedrále sv. Šebastiána v Bratislave. V priebehu púte navštívili mesto Assisi, rodisko sv. Františka a sv. Kláry. V Ríme a Vatikáne navštívili štyri hlavné pápežské baziliky, Vatikánske záhrady, katakomby sv. Šebastiána, Vatikánske múzeá spolu so Sixtínskou kaplnkou, Sväté schody, Tre Fontane, miesto mučeníckej smrti sv. Pavla, baziliku sv. Klementa, kde je miesto hrobu apoštola Slovanov sv. Cyrila, baziliku sv. Prassedy, kde v priľahlom kláštore boli počas svojho pobytu v Ríme ubytovaní sv. Cyril a Metod. Tu sv. Cyril aj zomrel v roku 869. Keďže od tejto udalosti v tomto roku uplynulo 1150 rokov v katakombách pod bazilikou sv. Klementa, kde bol pochovaný, sme zaspievali krátku slovenskú duchovnú pieseň. Počas voľného dňa individuálne, alebo spolu s väzenským kaplánom pútnici navštívili významné historické pamiatky mesta Ríma: fontánu di Trévi, Panteón, Piazza Navonu, Kapitol, Forum Romanum, Colosseum, Španielske schody, Kopulu chrámu sv. Petra a ďalšie.

Veľká vďaka za organizačné zabezpečenie púte patrí vojenskému ordinárovi OS a OZ SR Mons. Františkovi Rábekovi a zamestnancom ordinariátu, taktiež veľvyslancom SR pri Svätej Stolici a Talianskej republike a zamestnancom veľvyslanectiev, Ministerstvu vnútra Talianskej republiky, Generálnemu riaditeľstvu zboru, Väzenskému vikariátu a ďalším, vďaka ktorým je púť aj dôstojnou reprezentáciou Slovenskej republiky v zahraničí.

Martin Šabo

Odpustová slávnosť vo väznici Banská Bystrica

Druhú augustovú nedeľu 11. augusta 2019 bola slávnosť patrónky väzenskej kaplnky v Banskej Bystrici sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej. Hlavný celebrant väzenský kaplán Mgr. Tomáš Metyľ (pôsobiaci vo väznici Banská Bystrica-Kráľová) v homílii pri svätej omši, na ktorej sa zúčastnili väznené osoby, poukázal na jej neúnavnú snahu na ceste hľadania pravdy. Jej vlastný výrok ju charakterizuje ešte pred konverziou: „Moje hľadanie pravdy bolo mojou jedinou modlitbou.“ Konvertovala vo veku tridsať rokov po prečítaní autobiografických spisov sv. Terézie z Avily. Keď knihu dočítala, povedala si: „Toto je Pravda.“ Neskôr vstúpila do kláštora karmelitánskych sestier. Pápež Ján Pavol II. ju 11. októbra 1998 svätorečil. Za spolupatrónku Európy bola vyhlásená 1. októbra 1999 spolu so sv. Brigitou Švédskou a Katarínou Sienskou.

Dubnica má talent

Štvrtý ročník hudobnej súťaže s názvom "Dubnica má talent", inšpirovanej známou televíznou reláciou sa uskutočnil 04. augusta 2019 sa vo väznici Dubnica nad Váhom. Svoj talent ukázalo jedenásť odsúdených, ktorí sa okrem spevu a rapu predviedli aj v skvelej hre na hudobných nástrojoch. Niektorí vystupujúci predviedli vlastnú tvorbu, iní reprodukovali známe populárne piesne rôznych žánrov. Podujatie vyhral jednotlivec s vlastnou rómskou piesňou, ktorého vystúpenie zároveň pobavilo publikum.

Súťaž pripravil hudobný krúžok pod vedením väzenského kaplána a pedagóga OVT a u odsúdených, účinkujúcich ako aj u divákov mala veľký úspech.

Spomienka na nespravodlivo väznených v Nitre

Vo väznici v Nitre 25. júla 2019 sa uskutočnila pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Na úvod všetkých prítomných privítal riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Nitra pplk. Milan Rus. Bývalá politická väzenkyňa Františka Muziková, ktorá bola pred 60 rokmi v Nitre odsúdená v súdnom procese s tzv. Nevoľníkmi Panny Márie, ďalej dcéra politického väzňa a evanjelická farárka Vlasta Ónodiová Uhrinová a synovec politického väzňa, kňaza Štefana Kríštína, CM Anton Krištín, predniesli svedectvá o krutosti totalitného režimu. Marta Košíková prečítala časť zo spomienok Bohuslava Pikalu, väzneného kňaza. K pamätnej tabuli položili vence a kvety Ondrej Fronc, predseda Oblastnej organizácie KPVS Nitra, a Miloslav Špoták, zástupca primátora Mesta Nitra. Duchovný príhovor a modlitbu predniesol Mgr. Peter Hasara, nitriansky väzenský dekan. Účastníci podujatia sa presunuli k symbolickému hrobu Floriny Boenighovej, ktorá bola v Nitre odsúdená a väznená za pomoc bohoslovcom a Štefanovi Krištínovi. Zomrela vo väzení a je pochovaná na neznámom mieste v masovom hrobe v Prahe-Ďáblicích. Po pietnej spomienke sa účastníci presunuli do Provinciálneho domu Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre, kde spoločne slávili Eucharistiu, ktorú celebroval Mgr. Peter Hasara.

Odpustová slávnosť v nitrianskej väznici

Za prítomnosti 42 odsúdených žien sa konala 21.07.2019 odpustová slávnosť v ÚVV a ÚVTOS Nitra. Bohatý duchovný a kultúrny program bol zložený z niekoľkých častí. Svojou návštevou ale predovšetkým službou ústav v Nitre poctili v tento deň vzácni hostia z kňazského a rehoľného prostredia Katolíckej cirkvi na Slovensku. Prítomnosť kňazov využilo niekoľko žien k prijatiu sviatosti pokánia. Hlavným bodom programu odpustovej slávnosti k úcte blahoslavenej Zdenky Schelingovej, patrónky farnosti v nitrianskom ústave, bola koncelebrovaná svätá omša. Päť kňazov za asistencie väzenského diakona PaedDr. Milana Jozeka, PhD., ktorý aj celé podujatie moderoval, slúžilo sv. omšu za potrebné dispozície rastu duchovného, kultúrneho, výchovného a spoločenského potenciálu života v nitrianskej väznici. Po sv. omši sa vďaka rehoľným sestrám z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža z Trnavy, t.j spolusestrám bl. Zdenky, odsúdené ženy dozvedeli mnohé aspekty zo života tejto slovenskej osobnosti a súvislosti jej životnej drámy. S pozvanými hosťami sa v ústave stretol aj pplk. Mgr. Michal Čička, zástupca riaditeľa pre služobné veci v ÚVV a ÚVTOS Nitra, ktorý medzi iným tiež hovoril o podstatných súvislostiach a špecifikách výkonu duchovnej služby v rámci možností nitrianskeho ústavu. Celému podujatiu v nitrianskom ústave žehnal ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, ktorý o jeho priebehu bol informovaný a prostredníctvom svojho väzenského diakona odovzdal pozdrav všetkým zúčastneným.

Text: Milan Jozek

  Zobrazené sú články č. 54 - 50 z počtu 54 Staršie >>>

↑