ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenského vikariátu

Udalosti Vikariátu

  Zobrazené sú články č. 62 - 58 z počtu 62 Staršie >>>

Púť k Studničke Pozba

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2020 putovali príslušníci a zamestnanci z GR ZVJS na Pútnické miesto Studnička Pozba. Spoločne s generálnym vikárom OS a OZ SR sa zúčastnili na svätej omši. Po svätej omši nasledovala opekačka a posedenie pri dobrotách, ktoré pripravili aj rodinní príslušníci účastníkov púte. Púť bola ukončená spoločnou modlitbou posvätného ruženca a udelením kňazského požehnania pre účastníkov púte a ich rodinných príslušníkov.

Text: Bartolomej Juhás

Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule bl. Gojdičovi

Dňa 25. mája 2020 bola na obvodovom múre pred západnou bránou Ústavu Leopoldov odhalená pamätná tabula prešovskému gréckokatolíckemu biskupovi bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi, pri príležitosti 60. výročia jeho mučeníckej smrti a 70. výročia tzv. Prešovského soboru – násilného rozpustenia gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Židovsko-kresťanského štúdia na Teologickej univerzite TU v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave.

Tejto významnej udalosti sa zúčastnil predseda NR SR Boris Kollár, prešovský arcibiskup a metropolita Mons. ThDr. Ján Babjak, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel, predseda TTSK Jozef Viskupič, rektor Trnavskej univerzity prof. PaedDr. René Bílik, CSc., riaditeľ ústav Leopoldov plk. Ing. Michal Halás, väzenský kaplán kpt. Mgr. Rastislav Firment a ďalší pozvaní hostia.

Po príhovoroch významných osobností bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa bl. Pavla Petra Gojdiča a nasledovalo jej požehnanie Mons. Jánom Babjakom.

Text: kpt. JUDr. Roman Škubla, foto: npor. Ing. Alena Bučková

Štedrý deň vo väznici v Leopoldove

V štedrý deň 24. decembra 2019 v ústave Leopoldov slávil svätú omšu Mons. František Rábek, biskup - ordinár OS a OZ SR pre odsúdených zo stredného a maximálneho stupňa stráženia.

V príhovore im zdôraznil podstatu vianočných sviatkov, ktorým je malé dieťa Ježiš Kristus. Poukázal na to, že prišiel kvôli každému človekovi, aby mu daroval nádej na zmenu života.

Po sv. omši každému prítomnému odsúdenému podal ruku a daroval malú pozornosť. Za slávnostnú vianočnú sv. omšu a stretnutie s o. biskupom sa poďakovali ako odsúdení, tak aj miestny väzenský kaplán Mgr. Rastislav Firment a Mgr. Rudulf Galgóczy, kňaz Bratislavskej arcidiécezy.

Text: Rastislav Firment

Prezentácia katolíckej väzenskej duchovnej služby v Prahe

Prezentácia katolíckej väzenskej duchovnej služby v Prahe

V Národnej knižnici ČR – v Zrkadlovej kaplnke Klementína v Prahe sa 10. decembra 2019 uskutočnila medzinárodná konferencia, z príležitosti spomienky 200. výročia narodenia Františka Josefa Řezáče – kňaza, významného českého pedagóga a reformátora väzenstva v Čechách. Význam tohto muža, ktorý svojím pohľadom a vnímaním problematiky väzenstva v praxi predbehol svoju dobu, je vysoko aktuálny a inšpiratívny aj dnes.

Za ZVJS sa jej zúčastnili mjr. PhDr. Juraj Malý SDB – väzenský dekan ÚVTOS Sučany a mjr. PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD. – väzenský kaplán ÚVV a ÚVTOS Žilina, ktorý na konferencii vystúpil s príspevkom, v ktorom charakterizoval poslanie ZVJS na Slovensku. Ďalej predstavil formálne štrukturálne začlenenie väzenskej duchovnej služby v rámci väzenstva na Slovensku a predstavil poslanie a prácu katolíckej duchovnej služby.

Dňa 11. decembra 2019 v dopoludňajších hodinách kapláni absolvovali exkurziu vo väznici v Prahe na Pankráci. Jej súčasťou bolo i prijatie u riaditeľa väznice plk. Mgr. Pavla Dreslera a beseda o špecifikách väznice i poslaní duchovnej služby v nej.

Význam konferencie a osobných pracovných stretnutí prispel k lepšeniu poznania väzenskej problematiky a duchovnej služby realizovanej v Českej republike, ku konštruktívnej konfrontácii i komparácii ideových i praktických aspektov a špecifík a k hľadaniu nových inšpiratívnych prístupov v práci duchovných i v podmienkach väzníc na Slovensku.

Na fotografii je Mgr. Marie Benešová – ministerka spravodlivosti ČR, genmjr. PhDr. Petr Dohnal - generálny riaditeľ VS ČR, po stranách väzenský dekan Juraj Malý a väzenský kaplán Emil Turiak.

Text: Emil Turiak

Kánonická vizitácia vo väznici v Levoči

Dňa 24. novembra 2019 v rámci vizitácie navštívili ústav Levoča Ordinár OS a OZ SR, Mons. František Rábek, väzenský vikár, Mons. ThLic. Bartolomej Juhás a diakon Ordinariátu OS a OZ SR Ján Kyseľ.

Väzenský kaplán, PaedDr ThLic. Slavomír Molnár počas svätej omše predstavil všetkým prítomným kandidátov na prijatie sviatostí. Sviatosť krstu otec biskup udelil dvom odsúdeným ženám a sviatosť birmovania piatim odsúdeným ženám. Záver slávnosti patril poďakovaniu otcovi biskupovi a všetkým zúčastneným za návštevu a udelenie sviatostí. Povzbudivé slová otca biskupa budú pre nás všetkých nielen milou spomienkou, ale aj prameňom nádeje a síl do ďalších dní. Pracovné stretnutie následne pokračovalo podľa plánu vizitácie.

Text: Slavomír Molnár

  Zobrazené sú články č. 62 - 58 z počtu 62 Staršie >>>

↑