ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenského vikariátu

Udalosti Vikariátu

  Zobrazené sú články č. 60 - 56 z počtu 60 Staršie >>>

Štedrý deň vo väznici v Leopoldove

V štedrý deň 24. decembra 2019 v ústave Leopoldov slávil svätú omšu Mons. František Rábek, biskup - ordinár OS a OZ SR pre odsúdených zo stredného a maximálneho stupňa stráženia.

V príhovore im zdôraznil podstatu vianočných sviatkov, ktorým je malé dieťa Ježiš Kristus. Poukázal na to, že prišiel kvôli každému človekovi, aby mu daroval nádej na zmenu života.

Po sv. omši každému prítomnému odsúdenému podal ruku a daroval malú pozornosť. Za slávnostnú vianočnú sv. omšu a stretnutie s o. biskupom sa poďakovali ako odsúdení, tak aj miestny väzenský kaplán Mgr. Rastislav Firment a Mgr. Rudulf Galgóczy, kňaz Bratislavskej arcidiécezy.

Text: Rastislav Firment

Prezentácia katolíckej väzenskej duchovnej služby v Prahe

Prezentácia katolíckej väzenskej duchovnej služby v Prahe

V Národnej knižnici ČR – v Zrkadlovej kaplnke Klementína v Prahe sa 10. decembra 2019 uskutočnila medzinárodná konferencia, z príležitosti spomienky 200. výročia narodenia Františka Josefa Řezáče – kňaza, významného českého pedagóga a reformátora väzenstva v Čechách. Význam tohto muža, ktorý svojím pohľadom a vnímaním problematiky väzenstva v praxi predbehol svoju dobu, je vysoko aktuálny a inšpiratívny aj dnes.

Za ZVJS sa jej zúčastnili mjr. PhDr. Juraj Malý SDB – väzenský dekan ÚVTOS Sučany a mjr. PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD. – väzenský kaplán ÚVV a ÚVTOS Žilina, ktorý na konferencii vystúpil s príspevkom, v ktorom charakterizoval poslanie ZVJS na Slovensku. Ďalej predstavil formálne štrukturálne začlenenie väzenskej duchovnej služby v rámci väzenstva na Slovensku a predstavil poslanie a prácu katolíckej duchovnej služby.

Dňa 11. decembra 2019 v dopoludňajších hodinách kapláni absolvovali exkurziu vo väznici v Prahe na Pankráci. Jej súčasťou bolo i prijatie u riaditeľa väznice plk. Mgr. Pavla Dreslera a beseda o špecifikách väznice i poslaní duchovnej služby v nej.

Význam konferencie a osobných pracovných stretnutí prispel k lepšeniu poznania väzenskej problematiky a duchovnej služby realizovanej v Českej republike, ku konštruktívnej konfrontácii i komparácii ideových i praktických aspektov a špecifík a k hľadaniu nových inšpiratívnych prístupov v práci duchovných i v podmienkach väzníc na Slovensku.

Na fotografii je Mgr. Marie Benešová – ministerka spravodlivosti ČR, genmjr. PhDr. Petr Dohnal - generálny riaditeľ VS ČR, po stranách väzenský dekan Juraj Malý a väzenský kaplán Emil Turiak.

Text: Emil Turiak

Kánonická vizitácia vo väznici v Levoči

Dňa 24. novembra 2019 v rámci vizitácie navštívili ústav Levoča Ordinár OS a OZ SR, Mons. František Rábek, väzenský vikár, Mons. ThLic. Bartolomej Juhás a diakon Ordinariátu OS a OZ SR Ján Kyseľ.

Väzenský kaplán, PaedDr ThLic. Slavomír Molnár počas svätej omše predstavil všetkým prítomným kandidátov na prijatie sviatostí. Sviatosť krstu otec biskup udelil dvom odsúdeným ženám a sviatosť birmovania piatim odsúdeným ženám. Záver slávnosti patril poďakovaniu otcovi biskupovi a všetkým zúčastneným za návštevu a udelenie sviatostí. Povzbudivé slová otca biskupa budú pre nás všetkých nielen milou spomienkou, ale aj prameňom nádeje a síl do ďalších dní. Pracovné stretnutie následne pokračovalo podľa plánu vizitácie.

Text: Slavomír Molnár

Relikvie blahoslavnej Anky Kolesárovej vo väznici v Sučanoch

V máji 2019 bola v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch požehnaná kaplnka bl. Anny Kolesárovej. Prvýkrát od zriadenia tejto kaplnky v ženskej väznici sa tam konala dňa 20. novembra 2019 odpustová slávnosť. Odsúdené ženy privítali medzi sebou túto výnimočnú mladú ženu, keďže v ten deň bola v ich kaplnke nainštalovaná jej relikvia.

Sláveniu predsedal generálny vikár OS a OZ SR Mons. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB. Ten v homílii vyzdvihol úlohu ženy-matky a že aj v prípade bl. Anny by sme mali oslavovať mamu i otca tejto blahoslavenej, ktorí ju dobre vychovali. Už ako desaťročná prevzala v dome ženské práce a aj veta, ktorú jej povedal otec, aby vojakovi niečo pripravila, ukazuje jej zručnosť v kuchyni napriek tak nízkemu veku. V homílii kazateľ povedal: „Anka sa zachovala správne. Všetky ženy na ňu môžete byť hrdé! Zverujte jej svoje dievčatá,“ a dodal: „To nevadí, že ste tu. Dobro môžete robiť všade.“

V tento deň mali v ústave v Sučanoch pracovno-formačné stretnutie kňazi slúžiaci v ZVJS vo väzniciach na Slovensku na tému pastorácie Rómov. O to slávnostnejšia bola táto udalosť za účasti šiestich kňazov i troch rehoľných sestier, ktoré tam pravidelne vykonávajú ako dobrovoľníčky duchovnú službu.

Text: Františka Čačková, OSF

Hudobná skupina VHS vo väznici v Dubnici nad Váhom

V nedeľu dňa 27. októbra 2019 zavítala do ústavu v Dubnici nad Váhom hudobná skupina VHS z Topoľčian, spoločne s priateľmi komunity sv. Egídia, ktorí prišli až z Prešova. Najskôr sprevádzali svojou hudbou a spevom nedeľnú svätú omšu, po ktorej nasledoval koncert. Na svätej omši väzenský kaplán pripomenul konanie mimoriadneho misijného mesiaca október, ktorý vyhlásil pápež František v súvislosti s konaním synody o Amazónii. V našej súčasnosti je dôležité, aby sme priblížením sa k Bohu, žili aj v súlade so sebou samými, s prírodou a v úcte k blížnym. Viac ako sto odsúdených, ktorí sa v ústavnej jedálni, zúčastnili aj následného koncertu, vyjadrovalo s výkonmi účinkujúcich svoju spokojnosť spontánnym potleskom. Vystúpenia hudobnej skupiny VHS sú živé, profesionálne, preniknuté radosťou a hodnotami viery, ktoré sa snažia šíriť svojim hudobným prejavom, vychádzajúcim z vnútorného prežívania.

Text: Martin Šabo

  Zobrazené sú články č. 60 - 56 z počtu 60 Staršie >>>

↑