ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Udalosti Väzenského vikariátu

Udalosti Vikariátu

<<< Novšie Zobrazené sú články č. 45 - 41 z počtu 60 Staršie >>>

Návšteva o. arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa v Leopoldove

Vzácnou návštevou ÚVTOS a ÚVV Leopoldov poctili dňa 23. septembra 2018 arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a biskup Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR.

Pána arcibiskupa a biskupa privítal riaditeľ ústavu plk. Ing. Michal Halás, ktorý zároveň priblížil históriu ústavu a súčasnú podobu. Po úvodnom slove a prezentácii sa hostia presunuli do väzenskej kaplnky, kde bola slávená sv. omša za účasti odsúdených. Odsúdení mali možnosť klásť otázky a viesť diskusiu s o. arcibiskupom. Po sv. omši sa pokračovalo v prehliadke ústavu a ukončilo prehliadkou Expozície histórie väzenstva SR.

Pán arcibiskup sa poďakoval p. riaditeľovi za prijatie a možnosť vidieť podmienky väzenstva, nakoľko väzenské zariadenie navštívil prvýkrát.

Text: Rastislav Firment

13. Národná púť do Ríma a Vatikánu

V dňoch 16. 9. až 22. 9. 2018 sa konala 13. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu, ktorej neodmysliteľnou súčasťou boli príslušníci zboru z celého Slovenska spolu s najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorých počas púte sprevádzal väzenský kaplán z ÚVTOS Dubnica nad Váhom. V stredu pri generálnej audiencii pápeža Františka bol okrem iného odovzdaný dar zhotovený odsúdenými z ÚVTOS Dubnica nad Váhom v rámci záverečných prác na SOŠ Dubnica nad Váhom v odbore umelecký rezbár. Neočakávaným duchovným zážitkom bolo stretnutie so Svätým otcom Františkom v bazilike Sancta Maria Maggiore, ktorú navštívil krátko po skončení svätej omše Ordinariátu, aby sa pomodlil pred svojou nastávajúcou pastoračnou návštevou pobaltských krajín.

Počas týždňovej púte navštívili mesto Assisi, rodisko sv. Františka. V Ríme a Vatikáne navštívili štyri hlavné pápežské baziliky, Vatikánske záhrady, katakomby sv. Šebastiána, Vatikánske múzeá spolu so Sixtínskou kaplnkou, Sväté schody, baziliku sv. Klementa, kde je miesto hrobu apoštola Slovanov sv. Cyrila, baziliku sv. Prassedy, kde v priľahlom kláštore boli počas svojho pobytu v Ríme ubytovaní sv. Cyril a Metod, Tre Fontane, miesto mučeníckej smrti sv. Pavla. Počas voľného dňa individuálne, alebo spolu s väzenským kaplánom navštívili významné historické pamiatky mesta Ríma: fontánu di Trévi, Panteón, Piazza Navona, Kapitol, Forum Romanum, Colosseum, Španielske schody a ďalšie.

Veľká vďaka za organizačné zabezpečenie púte patrí vojenskému ordinárovi OS a OZ SR Mons. Františkovi Rábekovi a zamestnancom ordinariátu, taktiež veľvyslancom SR pri Svätej Stolici a Talianskej republike a zamestnancom veľvyslanectiev, Ministerstvu vnútra Talianskej republiky, Generálnemu riaditeľstvu zboru, Väzenskému vikariátu a ďalším, ktorí sa podieľali na zvládnutí takej rozsiahlej akcie.

Príslušníci zboru s rodinami, ktorí absolvovali púť, vyjadrovali svoju spokojnosť s jej priebehom, ktorú v posledných rokoch cítiť na stále väčšom stúpajúcom záujme z ústavou. Preto dúfame, že sa tento záujem podarí uspokojiť v nasledujúcich ročníkoch.

Text: Martin Šabo

Nový väzenský kaplán

Do služieb Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR nastúpil 1. júla 2018 Mgr. Peter Baláž. Kňazskú službu bude vykonávať vo farnosti Božieho milosrdenstva v ÚVTOS Želiezovce.

Vyprosujeme mu na tomto špeciálnom poli pastorácie veľa Božích milosti, trpezlivosti a tvorivého ducha.

Text: Bartolomej Juhás

Odpustová slávnosť vo väznici v Leopoldove

Pri príležitosti odpustovej slávnosti Obrátenia sv. apoštola Pavla dňa 28. januára 2018 prijali pozvanie farár zo Šulekova ThDr. Peter Rúčka, PhD., ktorý bol kazateľom a väzenský dekan ÚVTOS Hrnčiarovce n/Parnou PaedDr. Gabriel Dzvoňár, ktorý bol hlavný celebrant. Kazateľ v homílii kládol na srdce odsúdeným nech neupadajú do beznádeje a zúfalstva kvôli tomu, že sú vo väzení, ale pozerajúc na postavu sv. Pavla nech majú vždy nádej na odpustenie a obrátenie. Poukázal na svoj životný príbeh tiež odsúdeného počas totalitného režimu ako politického väzňa, ako sa najprv búril proti väzneniu, ale po prijatí životnej situácie a odovzdaní do Božej vôle hovoril o vnútornom pokoji. Odsúdení po sv. omši sa spolu so svojim väzenským kaplánom Mgr. Rastislavom Firmentom poďakovali obom kňazom za ich povzbudivú prítomnosť a slová.

Text a foto: Rastislav Firment

<<< Novšie Zobrazené sú články č. 45 - 41 z počtu 60 Staršie >>>

↑