ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát

Rehoľné spoločenstvá

Svätá omša ako poďakovanie za službu

Za všetkých väzenských dobrovoľných spolupracovníkov katolíckej duchovnej služby biskupský vikár Bartolomej Juhás, SDB slúži svätú omšu 24-tého v mesiaci. Prvá svätá omša bola 24. septembra 2008.

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža

... texty ...

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

V nedeľu 3.2.2008, deň po sviatku Obetovania Pána, kedy sa zasvätené osoby stretávajú s diecéznymi biskupmi, komunita rehoľných sestier Satmárok z Trenčína sa podujala vykonať skutok telesného a duchovného milosrdenstva. Tri sestry navštívili odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom. Obohatili svätú omšu svojim spevom a čítaním lekcie. Zároveň odsúdených povzbudili k dôvere v pomoc Panny Márie. Pripomenuli im, že je tomu už 150. rokov, ako sa Panna Mária zjavila malému dievčatku Bernadete v Lurdoch (11. februára 1858) a povzbudzovala k pokániu. Na otázku odsúdených, že do Lurd rehoľa Satmárok pravidelne organizuje púte s chorými im rehoľné sestry porozprávali o tomto pútnom mieste. Na záver sestry odsúdeným rozdali na pamiatku obrázky Lurdskej Panny Márie.

Po svätej omši väzenský kaplán ThLic. Bartolomej Juhás, SDB udelil blažejské požehnanie rehoľným sestrám. Ich príklad nasledovali aj odsúdení (na základe dobrovoľnosti). Modlitbu blažejského požehnania „Nech ťa Pán chráni od každého zla“ potrebuje každý, najviac ju ale potrebujú odsúdení, ktorí sa rozhodli konať pokánie.

sac. Bartolomej Juhás, SDB

Kongregácia sestier Panny Márie Útechy

... texty ...

Misionárky Lásky, rehoľná kongregácia

... texty ...

Misijná kongregácia Služobníc Ducha Svätého

Vianoce vo väznici

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého z Ivanky pri Nitre navštevujú pravidelne Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre – Chrenovej pre odsúdené ženy.

Aj tieto Vianoce navštívili v ústave odsúdené ženy. 24. decembra 2008 (Štedrý deň) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre – Chrenovej boli zvláštne. Ženy sa na túto chvíľu pripravovali. Vianočnú svätú omšu pre odsúdené ženy, ktoré si tu odpykávajú tresty odňatia slobody, odslúžil vojenský ordinár Mons. František Rábek spolu s miestnym väzenským kaplánom kpt. Mgr. Petrom Hasarom. Na tejto vigílnej svätej omši sa zúčastnilo viac ako 100 odsúdených žien. Otec biskup Rábek vo svojom príhovore zameral pozornosť odsúdených žien na Božiu Matku Pannu Máriu, ktorú im priblížil v rovine ľudskej, rovine morálnej i v rovine osobnej viery. Vyzval ich, aby sa sami snažili lásku prijatú cez Božie Dieťa narodené v Betleheme rozdávať a prejavovať voči všetkým blížnym. Počas bohoslužby vyslúžil ordinár Mons. František Rábek odsúdenej Eve sviatosť birmovania. Mnohé ďalšie ženy pristúpili k sviatosti Oltárnej. Na záver bohoslužby ordinár požehnal odsúdené, ktoré ako koledníčky Dobrej noviny budú v Trojkráľovom období spolu so svojim väzenským kaplánom koledovať v priestoroch väznice. Poprial všetkým požehnané a milostiplné Vianočné sviatky a každú odsúdenú obdaroval symbolickým vianočným darčekom – čokoládou a knižkou s básňami z väzenia od Ladislava Záborského. Spolu s odsúdenými ženami sa svätej omše zúčastnili ešte generálna riaditeľka ZVJS plk. PhDr. Mária Kreslová a riaditeľka nitrianskej ženskej väznice pplk. PeadDr. Eleonóra Grófová. Aj pre tieto ženy zažiarila Betlehemská hviezda a chcú aj naďalej prežívať vianočnú radosť.

25. decembra 2008 ( Božie narodenie) v väznici bola znovu svätá omša, ktorú celebroval miestny väzenský kaplán kpt. Mgr. Peter Hasara. Po tejto svätej omši sa začalo koledovanie po celách väznice.

26. decembra 2008 (sv. Štefana) po svätej omši mali ženy možnosť sledovať film Tu est Petrus. Bol to pre nich veľký zážitok. Jedna odsúdená žena povedala: „Toto bol môj najkrajší deň vo väznici.“

Sestry spríjemnili celú atmosféru Vianoc spevmi počas svätých omší a koledovania.

Takto sa Božia láska stelesnená v Betleheme pred 2000 rokmi dostala počas tohtoročných Vianoc prostredníctvom ordinára OS a OZ SR aj k tým, ktorým ju naša spoločnosť nie vždy a s takou samozrejmosťou dopraje – ženám vo výkone trestu odňatia slobody.

Sr. Mária Magdaléna, Magdaléna Martinková, SSpS

Sr. Anastázia, Anna Hudáčková, SSpS

Sr. Vianneya, Anna Gajdošová, SSpS

Sr. Juliana, Johana Kondelová, SSpS

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

Dcéry kresťanskej lásky v ilavskej väznici

Do roku 1950 v ilavskej väznici pracovala osemčlenná komunita sestier, ktoré tam slúžili ako dozorkyne pri ženách. V tom čase sa tam nachádzalo 50 odsúdených žien. Predstavená sestier bola zároveň aj inšpektorka. Duchovný správca väznice vdp. Rudolf Bošnák každé ráno slúžil svätú omšu. Rehoľné sestry, ako dozorkyne chodievali s odsúdenými ženami všade: do služby v pekárni, práčovne, do záhrady, na pole, k lekárovi... Vydávali pracovný materiál, učili odsúdené ručným prácam a dosť často počúvali, keď sa odsúdené potrebovali vyrozprávať.

V roku 1950 dostali výpoveď, pretože im prišli z Povereníctva povedať, že nie je vhodné, aby sestry nosili zbrane. Direktor našich sestier - otec Hutyra im povedal, že zraňou našich sestier je milosrdná láska.

Služba v ilavskej väznici sa obnovila v roku 1999. V tomto období služil sestrám v Belušských slatinách vdp. Ján Kamenský, kňaz Banskobystrickej diecézy na odpočinku. Spoločne so sestrami začal prichádzať do väznice 3 krát do mesiaca. Dvakrát vo štvrtok a jedenkrát v nedeľu bola svätá omša. Počas toho, keď kňaz spovedal, sestry mali pre odsúdených katechézu. Tento stav bol do roku 2003. Návštevy väznice do 7.2.2005 sa nekonali. Po tejto pauze sestry opäť prichádzali do väznice. Jeden týždeň medzi odsúdených a druhý týždeň na oddelenie doživotných a výnimočných trestov.

V súčasnej dobe sestry navštevujú odsúdených. Mávajú pre nich katechézu a spoločne s nimi sa modlia. Pravidelne počas vianočných sviatkov prichádzajú medzi odsúdených spoločne s mariánskou mládežou koledovať. Okrem toho si sestry dopisujú s niektorými odsúdenými.

napísala sr. Mária Gostíková, dkl 1.11.2009


↑