ORDINARIÁT VIKARIÁT MINISTERSTVA VNÚTRA ZVJS v rámci projektu FARA.SK
Väzenský vikariát - Úloha Vikariátu

Úloha Vikariátu

Úlohou Vikariátu je zabezpečovať vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) katolíckym veriacim na základe ich osobitných životných podmienok a špecifickej formy duchovnej starostlivosti.

Vikariát plní úlohy, ktoré vyplývajú Ordinariátu OS a OZ SR, GR ZVJS na základe:

Pre koho

Vikariát ponúka svoje duchovné služby pokrsteným v Katolíckej cirkvi alebo do nej prijatým, ktorí sú členmi alebo majú priamy alebo nepriamy vzťah k ZVJS.

Ide o tieto osoby:

  1. príslušníci a zamestnanci ZVJS, ktorí vykonávajú prípravnú, stálu alebo dočasnú štátnu službu, zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu;
  2. bývalí príslušníci a zamestnanci ZVJS poberajúci výsluhový, invalidný alebo starobný dôchodok;
  3. rodinní príslušníci osôb uvedených v písm. a), b), teda ich manželky, manželia, a deti, a to aj plnoleté pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní a ich domáci pomocníci, ak s nimi bývajú v spoločnej domácnosti;
  4. osoby pozbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, ktoré sú vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.

Každý veriaci, patriaci do Ordinariátu sa môže slobodne rozhodnúť, či požiada o vyslúženie sviatosti, biskupského vikára, príslušného katolíckeho väzenského kaplána alebo miestneho farára.


↑